Arendalsuka – bruken av reservister i Forsvaret

NROF inviterer til debatt under Arendalsuka om Forsvarets bruk av reservister.

Medvirkende:

  • Jørn Buø, President, NROF –  Debattleder
  • Lars Lervik, Generalmajor, Sjef Hæren
  • Morten Eggen, Brigader, Stabssjef HV
  • Arne Bård Dalhaug, Generalløytnant(R)
  • Statssekretær Bent-Joachim Bentzen

Onsdag 17. august klokken 1230-1400

Sted: Arendals Sjømannsforening

Ingen påmelding – gratis adgang.

 Streaming:

For de som ikke har mulighet til å delta fysisk blir debatten streamet direkte her:
https://www.youtube.com/watch?v=MHiv3Z8oeqQ&t=0s

Samme lenke kan for øvrig benyttes for å følge de andre forsvarsrelaterte debattene samme dag.

Om arrangementet

Russlands brutale overfall på sitt naboland viser oss at den russiske ledelsen ikke har hemninger i å bruke militær makt for å nå sine personlige og statlige mål. Dette viser klart at Norge ikke kan vente med å ta grep, men at Forsvaret må styrkes blant annet gjennom økt fokus på territoriell kapasitet og utholdenhet.

Flere av Forsvarets avdelinger er bemannet med et minimum av personell både i den stående strukturen og i «beredskapsstrukturen». Disse minimumsløsningene innebærer svekket utholdenhet. Utholdenhet over tid kan økes ved at avdelingenes styrkestruktur tilføres en reserve, bestående av reservister som kan tre inn i avdelingene ved behov og derigjennom utnytte hovedmateriellet bedre.

Nye avdelinger i hele bredden av Forsvaret kan etableres gjennom å basere disse på et høyt innslag av reservister i avdelingene. Dette vil være en kosteffektiv måte å øke volumet i forsvaret. Videre vil det kunne være mulig å etablere nye kapasiteter/forsterke eksisterende kapasiteter gjennom å rekruttere personell til reserven som allerede er spesialister innenfor sitt område og som gis nødvendig militær kompetanse ift hvilken rolle de skal utføre.

Økt bruk av, og fokus på, reservister kan på en kosteffektiv måte bidra til at flere får et forhold til Forsvaret. Reservister som ivaretas på en god måte gjennom meningsfulle oppgaver, god personlig utrustning, effektiv trening og øving vil være gode ambassadører for Forsvaret og forsvarssaken. Dette vil bidra til økt engasjement rundt forsvars- og sikkerhetspolitikk og økt forsvarsvilje.

En forutsetning for å kunne øke bruken av reservister i Forsvaret er bedre samarbeid og dialog mellom Forsvaret, den enkelte reservist og sivile arbeidsgivere. Det må skapes en forståelse hos Forsvaret om at reservisten har behov for forutsigbarhet og trenger tid til å planlegge fravær fra både hjem og arbeid.

Gjennom debatten ønsker NROF å sette bidra til denne forståelsen gjennom å sette fokus på bruken av reservister og viktigheten av forsvarsvilje.

NROF håper at både medlemmer og andre med en interesse for Forsvarssaken har anledning til å overvære debatten som finner sted svært sentralt i Arendal sentrum.

Sjef Hæren, Generalmajor Lars Lervik, under Army Summit 2020. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Samme dag finner følgende forsvarsrelaterte debatter sted på samme lokasjon:

  • 0830-1000 Veteranspørsmål i regi av NVIO
  • 0830-1000 Samarbeid Forum Norden i regi av Den norske Atlanterhavskomité
  • 1030-1200 Forsvars- og sikkerhetspolitisk debatt i regi av Norges Forsvarsforening
  • 1030-1200 Totalforsvar og beredskap i regi av Norsk TotalforsvarsForum

17. -17. august

Arendals Sjømannsforening