Webinar om fremtidens HV

Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilke innretning Heimevernet bør ha i fremtiden innenfor fire ambisjonsnivåer.

NROF inviterer med dette til et webinar hvor Steinar Gulichsen fra FFI presenterer resultatene den 9. november fra klokken 18:00. Det blir mulighet for å stille spørsmål eller kommentere rapporten etter presentasjonen.

Resultatene fra FFI-prosjektet er ikke en beslutning/anbefaling, men kan være et grunnlag for Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen i arbeidet med den neste langtidsplanen for forsvarssektoren. Rapporten vektlegger, på linje med det NROF har vektlagt over tid, at mobiliserbare reservestyrker som kan kalles inn ved uventede, omfattende og langvarige hendelser er kosteffektivt.

 

Rapporten kan du lese her i forkant av webinaret hvis ønskelig.

 

Påmelding gjøres til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen 8. november klokken 16:00

9. -9. november

Zoom