NROF
 

"Tolkene er en av oss"


Uttalelsen over kommer fra Anders Grindaker, veteranorganisasjonen SIOPS, under dagens høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Bakgrunnen var den åpne høringen om tolkene Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 til 2014 skal innvilges arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. NROF var tilstede på tilhørerbenken.

 


Anders Grindaker og Arve Aasbak fra SIOPS redegjør for hvorfor kamptolkene, som Forsvaret har benyttet i Afghanistan, bør få opphold i Norge. Foto: Camilla Briså

Representanter fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har kommet med forslag til Stortinget om at det utformes retningslinjer som innebærer at kamptolkene Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 fram til november 2014 får arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. 

Felles pressemelding
1. desember i fjor sendte NROF, SIOPS, BFO og NOF ut en pressemelding vedr. afghanske tolker som har arbeidet sammen med norske styrker i Afghanistan (pressemeldingen kan leses her). SIOPS har frontet dette arbeidet gjennom hele høsten og frem til disse dager. Nå mener også representanter på Stortinget at tolkene har et beskyttelsesbehov og at Norge bør innvilge arbeids- og oppholdstillatelse. 


Arve Aasbak fra SIOPS blir intervjuet at TV2 etter høringen. Det var et stort presseoppbud under høringen på Stortinget. Foto: Camilla Briså

Representantenes bakgrunn for forslaget (hentet fra www.stortinget.no):
Norge har et ansvar for å ivareta Forsvarets personell før, under og etter oppdrag. Dette innebærer å gi beskyttelse også til veteraner som ikke er nordmenn, men som har gjort tjeneste for den norske stat.

Forslagsstillerne viser til Norges engasjement i Afghanistan hvor Forsvaret har rekruttert en rekke afghanske tolker. Tolkene har vært ansatt av Forsvaret og tjenestegjort i første linje sammen med norske soldater og således eksponert seg for den samme, om ikke større risiko enn sine norske medsoldater.

Veteranforbundet SIOPS sendte bekymringsmelding til Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og forsvarssjefen 5. september 2014 om behov for beskyttelse for 26 afghanske tolker som i tidsperioden 2006 til 2014 har vært ansatt av Forsvaret. På grunn av oppdraget for det norske forsvaret er disse tolkene i dag i livsfare.

Forslagsstillerne vil peke på at en manglende vilje og evne til å beskytte afghanske tolker som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner, vil påvirke Norges muligheter til å rekruttere den type personell i framtida.

Forslagsstillerne vil understreke at forslaget kun gjelder kamptolkene og ikke annet personell. Videre vil forslagsstillerne understreke at dette ikke er en sak om asylpolitikk, men en sak om beskyttelse av militært personell av utenlandsk opprinnelse, som har vært avgjørende viktig for den norske innsatsen i Afghanistan.

Forslagsstillerne viser til at flere land har sikret kamptolker opphold etter endt tjeneste, bl.a. har den italienske regjering nylig besluttet å hente ut 112 lokale afghanske tolker samt deres familier til Italia. Disse tolkene har tjenestegjort for italienske styrker. Italia er som kjent, på lik linje med Norge, medlem av NATO.

Forslagsstillerne er dypt bekymret for situasjonen til disse tolkene og mener det er Norges ansvar å sørge for at de blir beskyttet gjennom å få opphold i Norge raskt.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
Stortinget ber regjeringen utforme retningslinjer som innebærer at kamptolkene Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 fram til november 2014 får arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

2. desember 2014
<< Previous        121 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut