NROF
 

NROFs ekstraordinære landsmøte på Sessvollmoen ble avholdt 1. og 2. juni


Gode og fremtidsrettede vedtak ble fattet. Særlig viktig var beslutningen om at grenaderer og matroser kan bli fullverdige medlemmer. Et overveldende flertall av delegatene stemte ”for” at vervede skal bli medlem på lik linje som befal. Disse vil være en viktig gruppe av fremtidige reservister i fremtiden. Forbundet ønsker å tilby vedlikehold av grunnleggende kompetanse for reserven og det er derfor viktig at ikke viktige reservistgrupper unntas fra dette tilbudet. For Forbundet gir det mulighet for foryngelse og nye krefter. Her kan du lese pressemeldingen vi har sendt ut vedr. endrede medlemskriterier.


Generalsekretær Jørgen Berggrav presenterer Forbundsstyrets forslag til endrede medlemskriterier.

Det var gode diskusjoner og meningsytringer gjennom hele helgen og sekretariatet og Forbundsstyret fikk gode innspill som det vil arbeides videre med. 

Videre ble det enstemmig vedtatt å øke medlemskontingenten (gjeldende fra 2014). Dette ble gjort for å komme på nivå med den generelle prisutviklingen i samfunnet og å stå bedre rustet økonomisk som forbund. Det er også viktig å merke seg at en stor del av kontingentinnbetalingen fra medlemmene går direkte tilbake til de lokale avdelingene landet rundt (gjennom ”kontingentrefusjonen”).

De nye kontingentsatsene vil være:
Befalskoleelever kr. 100,- (økning på 100,-)
<25 år kr. 350,- (en økning på 75,-)
25-65 år kr. 550,- (en økning på 125,-)
>65 år kr. 350,- (en økning på 75,-)


Ståle Sandholt informerer om arbeidet rundt ny våpenlov.

Det ble også holdt flere orienteringer under det ekstraordinære landsmøtet, bl.a. når det gjelder arbeidet som foregår med ny våpenlov. Forbundsstyret ønsker at NROF skal stå mest mulig samlet i denne saken, og det ble derfor satt av god tid til en bred diskusjon på Landsmøtet. Arbeidet som foregår i sekretariatet fikk full tilslutning fra delegatene.

Les mer fra det ekstraordinære landsmøtet i kommende Pro Patria som kommer i postkassen din ca. 25. juni.

<< Previous        176 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut