NROF
 

Tilstedeværelse av soldater svekker folks trygghetsfølelse!

Ikke overrasket

 

Kjetil Stormarks bok avslører at politiets krisestab kranglet 22/7. Enkelte i staben mente at soldatene ved sin tilstedeværelse svekket folks trygghetsfølelse.

I nyhetene i dag får vi et nytt bevis for at deler av vårt politikorps ikke ønsker samarbeid med Forsvaret. Det synes å være viktigere å holde Forsvaret utenfor enn å få dekket behov for sikring, etablert et operativt forsvar av våre felles verdier og få gjennomført en rask normalisering av situasjonen etter et terroranslag. Sentrale ledere i Politiet prioriterer å gi en falsk trygghetsfølelse i befolkningen fremfor å etablere og beholde en funksjonell og effektiv sikrings- og innsatsstyrke for mulig oppfølging av et førsteanslag mot vårt samfunn.

Sentrale ledere i Politiet synes å ha den oppfatning at militær uniform og våpen skaper uro og ikke tillit. Om dette er riktig skulle det være et behov for langt hyppigere øvelser hvor hensikten også skulle være å opparbeide tillit og en solid forståelse i befolkningen til et beredskapssystem som omfatter politi, forsvar og nødhjelpsetater i et tett samarbeid.

Denne tilliten er avgjørende viktig for også å få etablert ro og orden og en hensiktsmessig organisasjon av vakthold og sikring av viktige objekter. Skulle anslaget være gjennomført vil et tett samarbeid på tilsvarende måte kunne etableres og fungere fra første minutt. Denne samordningen og gjensidig forståelse for oppgave og handling vil alltid kunne spare liv og redusere skadeomfang.

Holdningene som nå kommer frem er svært alvorlige og Politiet må rydde opp. Det vil si at enkelte bør overlate sin jobb til mer operative bevisste tjenestemenn. Samfunnet kan ikke leve med kriseetater som ikke kan samhandle.

Se artikkel hos NRK


Jon Rogstad
Generalsekretær NROF
Tidl repr i Regjeringens rådgivende stab for terror anslag mot oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

<< Previous        294 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut