NROF
 

Vi gratulerer Arne Heimdal og Erik Svein Sjømæling som æresmedlemmer i NROF


Her er Hedersnemndens begrunnelse:

Arne Heimdal
Arne Heimdal er krigsskoleutdannet og hadde tjeneste som yrkesoffiser i Brig N, Brig S, Hærens Overkommando og ved Krigsskolen.

Han ble medlem i Vernepliktige Officerers Landsforening i 1973 og ledet kursvirksomhet som førte til at mange reserveoffiserer ble aktivisert, påtok seg tjeneste og oppnådde avansement.

Heimdal ble valgt inn i NROFs forbundsstyre i 1977 og var Forbundet formann fra 1984-1988. Han påtok seg en rekke oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Han var særlig aktiv med å bygge ut de lokale kontaktutvalg og de rulleførende avdelingene, bidro for å øke forsvarsinformasjon, sørget for å arrangere informasjonskurs og bidro til effektivisering i det nordiske samarbeidet.

Etter formannsperioden fortsatte han arbeidet for NROF, som leder av det daværende hyttefondet, styremedlem i Folk og Forsvar og utførte en mengde oppgaver for Forbundet.

Arne Heimdal er en samarbeidets mann. Åpen og lyttende når han søkte oppslutning om de sakene han arbeidet for. Han fant løsninger og benyttet sin erfaring og sitt nettverk og det gode omdømmet han hadde med seg fra sin tid som yrkesoffiser. Han holdt god kontakt med de lokale avdelingene og vant respekt for sine bidrag i det internasjonale samarbeidet.

Erik Svein Sjømæling
Erik Svein Sjømæling med medlem i NROF avd. Vestfold i 1975 og var et meget aktivt medlem i avdelingen. Han hadde flere tillitsverv, blant annet som sekretær, styremedlem og formann.

Fra 1980 deltok Sjømæling i Forbundsstyrets arbeid, først som varamedlem, deretter som 1. visepresident. I 1988 ble han valgt til formann i NROF, og han hadde dette vervet i to perioder.

Sjømæling hadde et stort hjerte for det lokale reserveoffisersarbeidet, og han besøkte samtlige 63 avdelinger i sin formannstid. Han bidro også til at det ble etablert flere nye lokale avdelinger i Forbundet. Samtidig var han svært aktiv i det nordiske og det internasjonale reserveoffisersarbeidet.

Sjømæling har aktivt markedsført Forbundet på alle gode måter i hele tiden fra han ble medlem og frem til i dag. Forbundsstyret ønsker å trekke frem ett spesielt forhold som viser Sjømælings omsorg for Forbund: I forbindelse med daværende generalsekretær Reeses plutselige bortgang i 1988, sto NROF uten sentral styring. Oppgavene var mange og bemanningen lav. Sjømæling seilte da sin private båt fra Tønsberg til Oslo, bodde i båten og utførte generalsekretærens plikter hver dag i flere måneder.

Et enstemmig landsmøte besluttet å utnevne Arne Heimdal og Erik Svein Sjømæling til æresmedlemmer.NROFs president, Jon Erling Tenvik, leser begrunnelsen for utnevnelsen for Erik Svein Sjømæling  (tv) og Arne Heimdal (th)

I forbindelse med utnevnelsen av Heimdal og Sjømæling, har Hedersnemden særlig lagt vekt på:
Uforbeholden og omfattende innsats over år til oppbygging og styrking av Forbundet
Bidrag i avgjørende grad når Forbundet har stått oppe i kritiske situasjoner
Personlig påvirkning av viktige nettverk til beste for Forbundet
Evne og vilje til å synliggjøre reservebefalets plass i både Forsvaret og samfunnet for øvrig
Tydelig engasjement utover perioder hvor man har hatt særlig sentrale tillitsverv i Forbundet
Arbeide med et bredt og helhetlig syn for styrkning av Forbundet
Spesielt gode samarbeidsevner med evne til å holde organisasjonen sammen
Integritet og personlig omdømme
<< Previous        136 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut