NROF
 

NROF har skrevet ny avtale med Forsvaret

Torsdag 3. november 2011 kommer til å stå som en merkedag for NROF. Etter mange runder rundt forhandlingsbordet ble den nye avtalen med Forsvaret underskrevet i dag.GIHV har vært delegert ansvaret for å fremforhandle den nye avtalen mellom Forsvaret og NROF. GIHV er likeledes gitt ansvaret for å forvalte avtalens iverksetting på Forsvarssjefens vegne. Samarbeidet mellom Heimevernet, spesielt HV-distriktene, og NROF-avdelingene blir dermed fortsatt svært viktig.

I avdelingene i NROF har det vært store forventninger til avtalens innhold. Fraværet av våpen det siste halvåret har vært svært følbart for den normale aktiviteten i avdelingene. Den nye avtalen som nå iverksettes vil imidlertid sette fart i sentrale og lokale aktiviteter, og gi viktige tilbud til sine medlemmer. Utformingen av avtalen gir enkelte begrensninger som følge av Forsvarets omstilling, innskjerpede sikkerhetsrutiner og samfunnets krav til kontroll med våpen og ammunisjon. Avtalen representerer imidlertid fortsatt mange muligheter. Disse må fokuseres framfor de reduksjonene vi finner.

Vi skal merke oss at under punktet ”Virkeområdet” står følgende:
”Samarbeidsavtalen har til hensikt å støtte opp om NROF og dets medlemmer blant vernepliktige-, utskrevet- og HV-befal, som ønsker å opprettholde tette forbindelser til Forsvaret gjennom trening i militære ferdigheter …”

Studerer vi avtalen og holder tilbudene opp mot NROFs formelle status som skytterorganisasjon vil denne avtale fortsatt betjene våre medlemmer på en meget solid måte – og da ikke bare våre aktive skyttere.

Allerede innen 31 desember 2012 forutsettes det at avtalen blir evaluert. Det er viktig at lokalavdelingene da har prøvd ut denne avtalen og kan fremme sakelige gode forslag til forbedringer. Det som nå kan synes som mindre tilfredsstillende kan ha funnet sine praktiske løsninger – alternativt kan vi forhandle frem andre og nye avtalepunkter. I dette arbeidet trenger vi positive krefter som vet å utvikle forbundets samarbeid gjennom kontaktutvalgsmøtene og ellers arbeide for lokale løsninger på behov som ønskes dekket av våre medlemmer. Sentralt i organisasjonen vil vi også kunne bistå med hjelp og veiledning.

I dag skal vi kunne gratulere hverandre med en ny og forpliktende avtale som gir både Forsvaret et godt utbytte og NROF et nytt og rikt tilbud til sine medlemmer.
 
Les hele avtalen her.

NROF vil komme med kommentarer og utdypinger av avtalen. Disse vil bli sendt til avdelingene på e-post. NROF håper medlemmene tar en positiv diskusjon om mulighetene i avtalen med egen avdeling og slutter opp om avtalen.

<< Previous        300 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut