NROF
 

Kontréadmiral Jørgen Berggrav er ny generalsekretær i NROF

Pressemelding

Norske Reserveoffiserers Forbund, NROF, har ansatt ny generalsekretær

Norske Reserveoffiserers Forbund er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Vi bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. Våre medlemmer skal være et viktig bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet. NROF ønsker å samle alt reservebefal og stadig tjenestegjørende befal for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. I dag har vi ca. 7000 medlemmer fordelt på 58 lokalavdelinger.

Den nye generalsekretæren er kontréadmiral Jørgen Berggrav.

Kontréadmiral Berggrav vil tiltre stillingen 1. januar 2012.

Kontréadmiral Berggrav kommer fra stillingen som norsk militær representant i SHAPE, Belgia, hvor han har virket de siste årene i ulike topplederstillinger innen NATO.

Jørgen Berggrav er utdannet i Forsvaret, med Sjøkrigsskolen (operativ linje), Sjøforsvarets Stabsskole, Die Führungsakademie der Bundeswehr (det tyske forsvarets høyeste utdannelse) og Forsvarets høgskole. Han har arbeidet i ulike lederstillinger i Forsvaret, samt vært i Forsvarsdepartementet som ekspedisjonssjef. I årene 2001-2004 var han overadjutant for HM Kong Harald, deretter fulgte to år som sjef for Landsdelskommando Nord-Norge og to år i Forsvarsdepartementet før stillingene i Belgia.

Kontréadmiral Jørgen Berggrav ser frem til å komme i gang i den nye stillingen:
”Jeg skal arbeide for at NROF oppfattes som en konstruktiv støttespiller til Forsvaret. Reserveoffiserene, som jo ofte er sentrale samfunnsaktører, er viktige for å forankre forsvarsviljen i befolkningen. De kan også ofte bidra med kompetanse som Forsvaret kan nytte seg i ulike sammenhenger, og på den måten avlaste annet personell. Det vil også være viktig å skape muligheter slik at reserveoffiserene kan vedlikeholde sine militære ferdigheter gjennom kursvirksomhet, feltidrett, skyttervirksomhet og annet, ikke minst fordi dette er med på å styrke båndene mellom Forsvaret og den enkelte. Forsvaret er i endring og jeg ønsker at NROF skal kunne bidra der vi kan, til det beste for fellesskapet”.

Norske Reserveoffiserers Forbund, NROF, ser frem til å få ny generalsekretær på plass.

Priv til red.:

For ytterligere informasjon, kontakt:
Brigader Sigurd Hellstrøm, president i NROF, telefon 47 34 97 99
Kontréadmiral Jørgen Berggrav, påtroppende GS, telefon +32 47 89 60001

<< Previous        300 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut