NROF
 

Markeringer i forbindelse med Langtidsplanen for Forsvaret

Bakgrunn


På NROFs landsmøte ble det vedtatt å gjennomføre en markering for å «minne» Stortinget om det ansvaret politikerne har, før Stortinget går til avstemning om Langtidsplanen for Forsvaret. 

En slik markering vil være rettet mot helheten i Forsvaret, og ikke bare mot en av forsvarsgrenene eller HV. NROFs markering vil finne sted i tiden før Stortingets avstemming, sannsynligvis senhøstes 2016.

Norske Reserveoffiserers Forbund er kjent med at Facebook-gruppen «Vardebrenning» vil arrangere en nasjonal vardetenning fredag 30. september i protest mot Regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret. 

Det har kommet forespørsler om hvordan NROF stiller seg til deltakelse i denne aksjonen. Forbundsstyret ønsker derfor å gjøre sin generelle vurdering kjent for medlemmene.

Militære vurderinger


Flere alternative militære vurderinger er kommet frem i debatten. Mange debattinnlegg tar til orde for å bevare ulike deler av strukturen. Dette er helt legitimt, men øker samtidig risikoen for at elementer som Forsvarssjefen ikke har funnet å kunne prioritere, vil bli beholdt, uten at budsjettene økes tilsvarende. Dette er etter Forbundsstyrets syn svært uheldig, og vil ha som konsekvens at forvitringen av Forsvaret fortsetter. Etter vår vurdering, er det heller ikke grunn til å tro at disse rådene vil gi et bedre forsvar enn de vurderingene Forsvarssjefen og Regjeringen med sin etterretningskapasitet, analysekapasitet og fagmilitære innsikt for hele strukturen har lagt til grunn.

Heimevernets stilling


Langtidsplanen foreslår en reduksjon av Heimevernet til 35.000 mannskaper innen 2020. Selv om Forbundsstyret ikke har en annen oppfatning av Heimevernets bidrag til landets forsvarsevne enn Forsvarssjefen, mener vi at en slik reduksjon er uheldig, ikke minst fordi den vil kunne svekke forsvarsforankringen i viktige deler av landet. Etter Forbundsstyrets syn er Heimevernet en viktig katalysator for vår forsvarspolitikk og avgjørende for at Forsvaret oppfattes som troverdig av den enkelte borger. Med en struktur som bare koster penger når den brukes, er også Heimevernet et kosteffektivt bidrag.

Heimevernet er også et avgjørende element i samfunnssikkerheten, også for de utfordringene som ligger i grensesnittet mellom forsvar og andre samfunnsområder, som Forsvarssjefen ikke har primæransvar for. Vi mener derfor at nåværende innsatsstruktur på 3.000 og en områdestruktur på 42.000 mannskaper bør beholdes og tilføres tilstrekkelig midler for trening og øving. 

Vardebrenningen


NROF er en organisasjon som styres av vedtekter, strategi og landsmøtevedtak. Dette gir føringer for Forbundets arbeid og prioriteringer, både for det sentrale Forbundsstyret og for Forbundets avdelinger. 

Vardebrenningsaksjonen retter seg mot en ensidig styrking av Heimevernet. Den begrunner dette med landmaktens rolle. Vurderingen av landmaktens rolle og utforming vil følge av den kommende landmaktstudien. NROF vil komme med sitt syn når utredningen er kjent. Å gå inn på landmaktens rolle i forhold til utfordringer på land og sjø, slik aksjonens Facebook-side legger opp til, ligger utenfor NROFs strategi og Landsmøtets resolusjon. NROF som forbund og NROFs avdelinger kan derfor ikke stille seg bak vardebrenningsaksjonen. 

Det enkelte medlem har, som sivil norsk borger, full ytringsfrihet. Det er derfor det enkelte medlem som, ut fra sin innsikt, forsvarsforståelse og samvittighet, må vurdere hva slags markeringer man ønsker å delta i.

NROF bruker uniform ved en rekke anledninger. Dette er i tråd med Forsvarets regelverk for uniformsbruk ved «passende anledninger». Politiske demonstrasjoner, slik vardebrenningen er vurdert av Generaladvokaten, er imidlertid ikke en passende anledning. NROFs medlemmer kan derfor ikke bære uniform ved eventuell deltakelse i slike markeringer. 
<< Previous        84 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut