NROF
 

Forsvarets Afghanistanundersøkelse ble lagt frem i dag

Afghanistanundersøkelsen 2012 er en undersøkelse av psykisk helse hos norsk personell som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001 – 2011.

Ikke siden UNIFIL-undersøkelsen i 1991, har det vært gjort en så omfattende studie av den psykiske helsen til norske veteraner fra internasjonale operasjoner som i Afghanistanundersøkelsen som ble lagt frem i dag. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert av kommandør og psykiater i Forsvarets sanitet, Sverre Hougsnæs og undersøkelsen er gjennomført på en måte som gjør funnene sammenlignbare med andre undersøkelser i (den sivile) befolkningen. 

Sjefen for Forsvarets sanitet, generalmajor John Maxfield Steineger, sa at generelt går det bra og meget bra med de aller fleste og at det er viktig å se at veteranene sitter på kunnskap som ikke bare Forsvaret kan nyttiggjøre, men også det sivile næringsliv.

Totalt 7232 soldater/befal har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011. Av disse har 4053 (56% ) svart på Forsvarets undersøkelse. Undersøkelsen har sett på stressplager/PTSD, angst, depresjoner og alkoholforbruk i tillegg til generelle demografiske spørsmål.  1/3 av de spurte hadde gjennomført førstegangstjeneste før avreise til Afghanistan, 1/3 har befalskole og 1/3 har krigsskole eller høyere utdanning.

I undersøkelsen ser man bl.a. at nivå av angst og depresjon hos den undersøkte gruppen er den samme som i en norsk normalpopulasjon. Dette kan forklares noe med at de som reiser ut i INTOPS er selektert og de friskeste i sine årskull, samt at de er trent og forberedt på oppdraget ute.

Undersøkelsen viser at et stort flertall av Afghanistanveteranene har god psykisk helse i gjennomsnitt fire år etter hjemkomst fra Afghanistan. I følge resultatene fra undersøkelsen sier 7,3% at de plages av angst og 4% at de sliter med depresjoner. Dette er begge deler det samme som landsgjennomsnittet. 

Når det kommer til opplevd anerkjennelse, sier 6 av 10 at de opplever dette fra arbeidsgiver, 1 av 3 opplever dette fra det politiske miljøet og kun 1 av 5 i den generelle samfunnsdebatten. 4 av 10 er uenige i at engasjementet militært sett har vært vellykket, samtidig som nesten 9 av 10 er tilfreds med sitt bidrag.

Et flertall av de spurte svarte at de har fått bedret selvfølelse og tro på egen mestring, 40% opplever at de er psykisk sterkere etter tjenesten og 5% opplever seg psykisk svakere. Når det gjelder alkohol har 25% et drikkemønster som gjør at de er i en risikogruppe. 

Les hele rapporten her.


<< Previous        192 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut