NROF
 

FSAN sender ut undersøkelse til Afghanistanveteraner

Stadig flere av NROFs medlemmer er veteraner. NROF ønsker derfor å bidra til at Forsvarets Sanitet når ut til flest mulig av veteranene som har vært i Afghanistan. Disse veteranene mottar i disse dager en forespørsel om å svare på en spørreundersøkelse i regi av Kontor for Psykiatri og Stressmestring (KPS).

Hovedhensikten med studien er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap når det gjelder stress- og traumerelaterte problemer hos personell som har tjenestegjort i Afghanistan. NROF ønsker å bidra til at flest mulig som får undersøkelsen tilsendt, svarer på den. Dette er viktig for det videre veteranarbeidet i Forsvaret – å bli enda bedre på å i vareta veteranene.

 

NROF oppfordrer alle Afghanistanveteraner til å svare på undersøkelsen de har fått tilsendt!


For å besvare spørreundersøkelsen elektronisk kan du logge deg på her med ditt unike brukernavn og passord som du får tilsendt i posten. Nettadressen for undersøkelsen er:
http://www.tns-gallup.no/Afghanistan2012

 

 

FSAN skriver følgende om undersøkelsen:

 

Søker økt kunnskap om mentale skader

 

Forsvarets sanitet (FSAN) ved Kontor for Psykiatri og Stressmestring (KPS) ønsker å tilegne seg kunnskaper om de psykososiale implikasjoner av deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Derfor gjennomføres det i disse dager en større spørreundersøkelse som har til hensikt å kartlegge forhold rundt Afghanistanveteranenes mentale helse.

 

Av Redaksjonen, Forsvarets sanitet og kontor for Psykiatri og stressmestring.

 

Med bakgrunn i oppdrag gitt av Forsvarsdepartementet, ønsker KPS å skaffe en reell statistikk på hvordan den mentale helsetilstanden er blant norske afghanistanveteraner.

- Vi har gode rutiner for utdanning, seleksjon, og oppfølging av vårt personell før, under, og etter utenlandsoperasjoner. På bakgrunn av dette har vi en forventning om at forholdene blant norske veteraner er bedre enn hva vi ser gjennom statistikk i Storbritannia og USA, forteller prosjektleder og militærpsykiater ved KPS Sverre Housnæs.

 

For å få faktiske data på dette, sendes det i disse dager ut en omfattende spørreundersøkelse til alle som har tjenestegjort for Norge i Afghanistan i perioden 2001-2011. Hougsnæs oppfordrer alle veteraner å delta uansett senvirkninger, eller fravær av slike. – For å få et riktig bilde av situasjonen er det viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen som vil analyseres anonymisert. 


Er du veteran og trenger profesjonell hjelp kan du ta kontakte oss på kontaktinformasjonen i brevet som sendes til deg, forteller prosjektleder og militærpsykiatrer Sverre hougsnæs (tv), prosjektansvarlig og sjef for KPS oberstløytnant Jon G. Reichelt og rådgiver Øystein J. Næss. Foto: Trude Hansen, Forsvarets sanitet


Undersøkelsen er og et viktig ledd opp mot regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge”. Denne beskriver blant annet at militære sjefer må ha kjennskap til risikosituasjoner og deretter iverksette risikoreduserende tiltak. Det skal og sørges for at personellet er godt skikket og får kunnskap om hvordan man i størst mulig grad kan unngå skader, både fysisk og psykisk.

 

I 10-års perioden Norge har deltatt med militært personell i Afghanistan, er det mye som tyder på at oppdraget gradvis er blitt skarpere. I løpet av de siste årene har risiko- og trusselbildet stadig blitt forverret, og norsk personell har hyppig vært involvert i regulære trefninger og kamphandlinger. Trusselen fra improviserte anslag som veibomber, selvmordsangrep og komplekse anslag er blitt sterkere. Slike hendelser kan sette spor som ikke er synlige fra utsiden.

 

Hovedhensikten med studien er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap når det gjelder stress- og traumerelaterte problemer hos personell som har tjenestegjort i Afghanistan. Det vil videre fokuseres på angst, depresjon, alkohol- og annen rusproblematikk. Undersøkelsen vil også fokusere på mulige positive sider ved deltagelse i internasjonale operasjoner. Det er et faktum at mange returnerer fra Afghanistan med erfaringer som oppleves som positive og med en opplevelse av personlig vekst og utvikling etter oppdraget.


FAKTABOKS:

Alle som har tjenestegjort i Afghanistan frem til høsten 2011 vil motta en forespørsel om å delta i undersøkelsen. Denne kan besvares i papirform eller elektronisk. Spørreskjema besvares anonymt, men hvert spørreskjema er utstyrt med et ID-nummer. Alle skjema avleses optisk og alle data lagres i Forsvarets Helseregister (FHR) knyttet til personnummer.

FHR er underlagt og rettslig hjemlet i Helseregisterloven av 2004 og Forskrift 2005-09-02-1010. Lovverk og forskrift regulerer innsamling, oppbevaring og utlevering av data fra registeret med sterkt fokus på personvern.

Helseregisteret drives med konsesjon fra Datatilsynet og Datatilsynet er tilsynsmyndighet for registeret. Prosjektets forskergruppe vil kun ha tilgang til anonymiserte data. Ingen opplysninger fra undersøkelsen vil være personidentifiserbar for gruppen og alle beregninger og statistiske analyser foretas på anonymiserte data på gruppenivå. << Previous        280 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut