NROF
 

Europeiske sikkerhetsutfordringer 25 år etter Murens fall


Dette var det tematiske fordypningsområdet da Forsvarets høgskole i høst gjennomførte sitt Sjefskurs i perioden 19. august – 7. november. Kurset har til hensikt å gi nøkkelpersonell i sivil og militær sektor kunnskap om – og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Deltakerne gis også innsikt i samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivilmilitært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Terje Surdal som har vært aktivt medlem i NROF gjennom mange år og i dag sitter i Forbundsstyret, med særskilt oppfølgingsansvar for det internasjonale arbeidet i CIOR, var en av kurselevene. Han har bakgrunn som yrkestilsatt i Forsvaret, fra næringslivet, internasjonalt arbeid gjennom FN og humanitær bistand i forskjellige deler av verden og har i dag regionalt ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. 


Sjefskurset er på besøk hos Brigaden - her er det oppsummering etter demonstrasjonen

”Muligheten til å lære mer om totalforsvarets oppbygging og de mange aktører og deres rolle og funksjon gir et svært godt grunnlag til å kunne se muligheter og utfordringer i et mer helhetlig perspektiv. Dette er kanskje den viktigste forutsetningen for å bedre forstå og lykkes med samvirke på alle nivå i fredstid så vel som i krise og krig”. - Kurselev Terje Surdal.

Foruten forelesninger og orienteringer på et høyt faglig nivå, er det også en rekke studiereiser/-besøk til sivile og militære institusjoner i inn- og utland. Gitt utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden for øvrig, har kurset utvilsomt hatt nok av aktuelle og relevante problemstillinger å forholde seg til.  Dette har også preget de krisehåndteringsøvelser som har vært gjennomført og som utgjør en sentral del av kursets undervisningsplan. 

"Som aktiv reserve er jeg sikker på at de mange erfaringer og den kunnskap jeg har med meg fra sjefskurset vil være svært nyttig i forhold til det arbeidet NROF er engasjert i som viktig støttespiller for Forsvaret. Jeg ser også potensialet som ligger i bedre koordinering og samvirke lokalt og regionalt i min sivile jobb innen beredskap og samfunnssikkerhet”. - Kurselev Terje Surdal.


Besøk hos NATO HQ er fast for sjefskursene. Her er høstens kull samlet utenfor.
<< Previous        125 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut