NROF
 

Mandag 17. desember ble sluttrapporten for ”Employer Support” overlevert Forsvarsdepartementet  v/ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe


NROF og NFF har hatt arbeidet med prosjektet i noen år og i 2012 fikk vi muligheten til å konkretisere og dypdykke ytterligere ned i problemstillingene. Vi har brukt våre nettverk, samlede erfaring og kompetanse for å vurdere og anbefale tiltak som skal bygge bro mellom private og offentlige virksomheter og Forsvaret. Rapporten fikk tittelen "Sivilt-militært samarbeid om kompetanse og erfaring".

Et godt stykke arbeid ligger bak sluttrapporten. FV: Christian Bugge Hjorth (NFF), Kjersti Klæboe (FD) og Jørgen Berggrav (NROF)

De to viktigste anbefalingene er å sikre forankring og støtte for Employer Support-konseptet i Norge, og å etablere en organisasjon som får ansvaret for å implementere de ulike tiltak. 

Vi har konkretisert fire overordnede konklusjoner som understreker viktigheten av å iverksette relevante tiltak:
Samfunnets sosiale kapital bør utnyttes bedre 
Reservistenes rolle er i stadig endring
Informasjonsbehovet for å synliggjøre militært ansatte som en ressurs i samfunnet er økende
Mange av Forsvarets veteraner når ikke opp i konkurranse om sivilt arbeid og utdanning 


Prosjektleder Gunvald Øyna presenterer rapporten med konklusjoner og anbefalinger.

Prosjektet har identifisert ca. 20 tiltak og etter prosjektets vurdering vil implementering av anbefalingene bidra til en bedre og mer forutsigbar situasjon for arbeidsgivere. Ansatte som er reservister og militære veteraner som er i ferd med å avslutt sin militære tjeneste og som er på vei over i en sivil jobb/utdanning vil også høste fordeler.

Prosjektet har vurdert tilsvarende prosjekter i utlandet, og vi har samarbeidet tett med tilsvarende organisasjoner i Danmark (InterForce) og Storbritannia (SaBRE - Supporting Britain’s Reservists and Employers). Her hjemme har vi samarbeidet med Forsvaret, spesielt med Forsvarets veterantjeneste, og fått god støtte fra en rekke fagavdelinger i Forsvaret. I tillegg har vi samarbeidet med og fått verdifulle råd fra NHO, LO og YS, samt en rekke andre nasjonale organisasjoner.

Rapporten består av fem deler:
Del I
 
Sammendrag med konklusjoner og anbefalinger
 
Del II 
 
Mandat, utfordringer og muligheter
 
Del III
 
Norske forhold som er vurdert

Del IV
 
Employer Support-tiltak i andre land
 
Del V
 
Analyse og vurdering av mulige tiltak
 
Del VI
 
Oppsummering og tilbakemeldinger fra regionale konferanser
 
Del VII
 
Utkast til handlingsplan
 

Du kan lese hele rapporten her.

<< Previous        204 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut