NROF
 

Halvautomatiske rifler er godkjent i Norge til jakt og konkurranseskyting, men etter terrorangrepene 22. juli ble alle søknader beordret lagt i bero. Daværende justisminister Knut Storberget signaliserte at det ville bli en langt strengere praksis for erverv av halvautomatiske rifler.

Av hensyn til ofrene og deres pårørende fra 22. juli valgte samtlige skytterorganisasjoner i Norge å stilltiende godta Politidirektoratets instruks til politimesterne om at "alle søknader om erverv av halvautomatiske rifler legges i bero." Dette ble gjort fordi det ble fremholdt at når innstillingen fra det arbeidende våpenlovutvalget ble lagt frem ville Justisdepartementet umiddelbart ta opp saken til ny vurdering. Våpenlovutvalgets innstilling ble avgitt 5. desember 2011.

Det har gått drøye to måneder, men endelig har avklaringen kommet. Vår nye justisminister Grete Faremo har endret praksisen til sin forgjenger og Justisdepartementet har sendt følgende instruks til politimesterne: "Departementet vil nå be om at politiet gjenopptar behandlingen av de aktuelle søknadene."Det blir videre spennende å se hvilke endringer som blir gjort i våpenloven. Innskjerpinger er foreslått på flere områder, men det foreslås fortsatt at halvautomatiske rifler skal være godkjent i Norge til jakt og konkurranseskyting. Utvalget la opp til at halvautomatiske rifler fortsatt skal kunne tillates etter forskrift.

<< Previous        275 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut