NROF
 

Bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret

Forsvarsdepartementet kom med følgende pressemelding i dag:

En ny bistandsinstruks ble vedtatt i dag. Den skal sikre et mest mulig effektivt samarbeid mellom politiet og Forsvaret i krisesituasjoner.


Det er et viktig prinsipp at det er politiet som har ansvaret for sikkerheten internt i Norge i fredstid, men at politiet kan anmode om bistand fra Forsvaret til å løse sine oppdrag når det er nødvendig og hensiktsmessig. Dette prinsippet videreføres, men den nye bistandsinstruksen forenkler og konkretiserer. Den slår sammen de tre tidligere bistandsformene til to, effektiviserer kommunikasjonen mellom etatene, legger opp til effektive liaisonordninger og inneholder klare instrukser for hastetilfeller. Videre stiller instruksen større krav til samtrening mellom politiet og Forsvaret.

- Den 22. juli stilte Forsvaret svært raskt med de kapasitetene politiet ba om, og var klare til å stille med mer. Vi så det likevel som klokt å foreta en grundig gjennomgang av bistandsinstruksen for å sikre at den er robust og tydelig. Den nye instruksen vil kunne ha stor betydning for samfunnssikkerheten, og jeg er glad for at vi nå har den på plass, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

- De formelle rammene for Forsvarets støtte til politiet må være tydelige. Men innenfor disse rammene trenger vi smidige ordninger for samarbeid når kriser oppstår. Den nye bistandsinstruksen legger til rette for en slik smidighet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Etter 22. juli 2011 satte regjeringen i gang arbeidet med å gjennomgå den daværende bistandsinstruksen. Arbeidet er gjort av Forsvarsdepartementet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Den nye instruksens innhold ble utprøvd av politiet og Forsvaret under øvelse Gemini i mai 2012, og vedtatt i dag, fredag 22. juni, 2012, i Kongen i statsråd. Den erstatter dermed den tidligere instruksen fra 2003.

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har også drøftet spørsmålet om behov for lovforankring av instruksen i tråd med mandatet fra regjeringen i februar i fjor. Departementene er enige i at det er ønskelig, og arbeidet med en ny lov om bistand er påbegynt.

<< Previous        238 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut