NROF
 

-Vi må gjøre reservistene gripbare gjennom lovverketUttalelsen kommer fra politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Audun Halvorsen, på spørsmål fra NROF etter fremleggelsen av Langtidsplanen for forsvarssektoren «Kampkraft og bærekraft».

Langtidsplanen har viet kapittel 8.6 til reservepersonellet. Det er gledelig for NROF å se at det vi har arbeidet for i mange år nå sies så tydelig i en proposisjon. Vi vil fortsatt arbeide for at reservistens potensiale utnyttes fullt ut.

Du kan lese Langtidsplanen her.

Politisk rådgiver Audun Halvorsen sier til NROF at det er viktig å se på hvordan man skal kunne gjøre reservistene gripbare. 

-Vi må se på om dette kan gjøres gjennom eksisterende lovverk eller om vi må utforme andre løsninger, kommenterer han.

I Langtidsplanen heter det blant annet at:
«Reserven skal trenes og øves jevnlig i tråd med Forsvarets behov…» 

«Reserven bidrar (….) til økt utholdenhet, for eksempel i langvarig internasjonal innsats, uten at det løper store driftskostnader når reservenes operative evne ikke er påkrevet»

«Ved å åpne for en mer aktiv bruk av reservister på bakgrunn av deres sivile kompetanse, kan reservister bekle stillinger og funksjoner der Forsvaret har midlertidige og tidsavgrensede kompetansebehov.»

«Reservistene i Forsvaret kan fremover utgjøre en personellmessig forsterkning av Forsvarets avdelinger og enheter i fredstid, såvel som i beredskapssituasjoner og operasjoner.»

I NROFs pamflett «BRUK RESERVISTENE», skriver vi i siste avsnitt: «En reservistordning forutsetter en politisk avklaring av reservistenes roller og oppgaver sett i et samfunnsmessig og helhetlig perspektiv. Ambisjonsnivået må fastsettes i forbindelse med den kommende langtidsplanen.»

Det er derfor meget bra at reservistene nå er satt på kartet gjennom Langtidsplanen. Det gjenstår mye arbeid, også fra NROF, på hvordan dette skal operasjonaliseres. Vi bidrar gjerne ytterligere i det kommende arbeidet. 
 
<< Previous        87 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut