NROF
 

-Ta veteranenes ressurser i bruk

Veteraner har like gode levekår som befolkningen ellers


-Undersøkelsen viser at veteranene er ressurssterke og har mye å bidra med. Ta deres ressurser i bruk, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under fremleggelse av rapporten.

Av populasjonen som har svart på undersøkelsen, er i overkant 1800 personer veteraner fra Forsvaret (og 300 personer veteraner fra Politiet.)

Statistisk Sentralbyrå sier bl.a. i sitt sammendrag fra undersøkelsen, at:
"Totalt konkluderer vi med at veteraner, både fra forsvaret og fra politiet, er en gruppe som har høy grad av deltakelse på arbeidsmarkedet sammenlignet med referansegruppene. Mange av forsvarsveteranene er heltids yrkesaktive, spesielt gjelder det relativt mange kvinner, og yrkesaktiviteten er også svært høy blant kvinnelige politiveteraner. Forsvarsveteraner har dessuten sykefravær omtrent som i referansegruppen, mens korte fravær forekommer noe hyppigere blant politiveteraner når vi sammenligner med referansegruppen. Forsvarsveteraner opplever like mye støtte og tilbakemelding i sitt arbeid som andre, politiveteraner opplever mer. Det er derfor lite som tyder på at tjenesten i betydelig grad bidrar til lavere yrkesaktivitet eller svekker arbeidsforholdene."

64% har vært på ett oppdrag og i gjennomsnitt har veteranene vært på 1,6 oppdrag. De fleste av veteranene som er spurt, har vært i Libanon (68%), 25% har vært på Balkan, 22% har vært i Afghanistan og 3% har vært i Irak/Gulfen.

Undersøkelsen viser at det er høyere yrkesaktivitet blant veteraner enn blant resten av befolkningen (målt mot referansegruppen) og at veteraner innehar ledende stillinger i arbeidslivet (43% av veteraner innehar dette mot 38% i referansegruppen).

Tilnærmet halvparten av veteranene sier de har opplevd farlige situasjoner uten å få tilbud om oppfølging i etterkant og at 13% sier den psykiske helsen ble svekket som følge av oppdraget. -Vi ønsker med denne undersøkelsen å få bedre erfaring med hva vi kan gjøre før, under og etter tjenesten, sa Strøm-Erichsen.

Undersøkelsen viser liten forekomst av betalingsproblemer og det er en generell positiv oppfatning av egen økonomi. Veteranene er godt etablert på boligmarkedet og har i snitt god boligstandard.

93% av veteranene er helt eller litt enig i at tjenesten har styrket dem personlig. Resultatene viser også at veteraner er aktive og sosiale personer med gode nettverk av venner de kan stole på og bidrar aktivt med gratisarbeid for organisasjoner. 

Les hele rapporten til Statistisk Sentralbyrå her.

Les pressemeldingen vedr. levekårsundersøkelsen fra Forsvarsdepartementet her.

Bakgrunn for undersøkelsen:
Som en del av tiltakene i handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner ”I tjeneste for Norge”, har det blitt gjennomført en levekårsundersøkelse blant veteraner. Det er Statistisk Sentralbyrå som har stått for gjennomføringen undersøkelsen.

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge ulike sider ved veteraners levekår; arbeid, inntekt, helse, bolig og sosial kontakt, i tillegg til temaer som er spesielt relevante for veteraner. Det har også vært et mål å kartlegge om og i hvilken grad tjenesten i utlandet kan ha påvirket levekårene til veteranene.<< Previous        166 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut